155LABE BWMSTR Label Zwerfruimte
 • BWMSTR Label

  Ook in 2018-2019 geven het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel het podium aan vernieuwende architectuurprojecten met een maatschappelijke meerwaarde. De tentoonstellingenreeks BWMSTR Label toont het werk van jonge onderzoekers die in 2017 van de Vlaamse Bouwmeester het Bouwmeesterlabel (BWMSTR Label) ontvingen.

   

   

  meer info

  Tentoonstellingen: 

  Woe 7 nov 2018
  Zo 13 jan 2019

  Openingsavond: 

  6 nov 2018

   

155LABE_WAAR EEN WIL IS, KAN EEN WEG WEG
RE-ST HEEFT HET VLUGSCHRIFT 'zwerfruimte' GEPUBLICEERD
155LABE_RE-ST geeft een dubbelinterview in de morgen over de onderbenutting van onze woningvoorraad
 •  

   

   

  Lees het artikel onder volgende link

159IABR_RE-ST werd geselecteerd om de internationale architectuurbiënalen rotterdam 2018-2020 bij te wonen
 • De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam begint haar achtste én negende editie, IABR–2018+2020–THE MISSING LINK in één keer in twee steden: op 31 mei in Rotterdam en op 1 juni in Brussel.

   

   

155LABE_RE-ST PUBLICEERT EEN OPINIESTUK IN DE STANDAARD OVER ONZE ZWERFRUIMTE
RE-ST ONTVANGT BWMSTR LABEL 15 VOOR ONDERZOEK NAAR ZWERFRUIMTE

 • RE-ST definieert het concept ‘zwerfruimte’ als de gebouwde en ongebouwde ruimte die op verschillende schalen overal en nergens aanwezig is en zwerft tussen (her)bestemming en teruggave aan de natuur. Zwerfruimte is ruimte die we met z’n allen gecreëerd hebben maar waarvan we nu niet altijd meer bewust zijn dat we ze hebben. RE-ST zal de verschillende typologieën van zwerfruimte benoemen en strategieën onderzoeken voor het omgaan met deze zwerfruimte. Noem het een ruimtelijk afvalbeleid. Het ruimtelijk opruimen als ontwerpopgave. Door een vaak onzichtbaar overaanbod aan ruimte in beeld te brengen en bespreekbaar te maken, willen ze bijdragen aan het ruimtelijk dieet dat Vlaanderen ingezet heeft.

RE-ST GESELECTEERD VOOR HAALBAARHEIDSONDERZOEKEN HERBESTEMMING KERKEN

 • OPDRACHTGEVER: TEAM VLAAMS BOUWMEESTER
  I.s.m. TRANS, NDVR, PETILLION-CUPPENS, dr. ROEL DE RIDDER

  Vanuit het Projectbureau herbestemming kerken van het TEAM Vlaams Bouwmeester worden er diverse kerken in 2018 aan ons team toevertrouwd om een haalbaarheidsonderzoek op te maken.
  Een haalbaarheidsonderzoek verloopt in verschillende stappen. Het Projectbureau gaat na, of de her- of nevenbestemming van een kerkgebouw voor een bepaalde functie verantwoord en haalbaar is. Hiertoe ontwerpt, ontwikkelt en becijfert ons team verschillende scenario’s. De conclusies brengen we vervolgens samen in een eindrapport. Als er meerdere potentiële functies zijn, kan het haalbaarheidsonderzoek ophelderen welke functie het best past in een welbepaald kerkgebouw en onder welke voorwaarden de betrokkenen dit kunnen realiseren. Het onderzoek kan zowel gebeuren voor beschermde als niet beschermde kerken.

0100HARM_Start werf herbestemming zaal harmonie Antwerpen 20.11.17
 • OPDRACHTGEVER: Stad Antwerpen
  LOCATIE:  Mechelsesteenweg  Antwerpen
  i.s.m. Atelier Kempe Thill (Rotterdam, NL)

   

  De huidige zaal Harmonie in Antwerpen werd in 1846 gebouwd door stadsbouwmeester Pieter Dens als concertzaal met grote balzaal. Sinds het begin van de vorige eeuw deed het gebouw dienst als feestzaal maar viel enkelen jaren geleden in onbruik.. Met het project Stille Ruimte wil de stad Antwerpen, de zaal Harmonie nieuw leven inblazen. Het moet een plek worden waar symbolische bijeenkomsten plaatsvinden, een plek voor individuele zingeving en een plek die ontmoetingskansen biedt. De historische eigenheid van de architectuur vormde het vertrekpunt van het ontwerp. Het gebouw zal nauwgezet worden gerestaureerd en voorzien van beperkte nieuwe toevoegingen. De herinrichting van het historische Harmoniepark wordt uitgevoerd i.s.m. LAND landschapsarchitecten.

152LANG_Geselecteerd voor deelname aan wedstrijd interne renovatie Langblokken
 • Project: Interne renovatie Langblokken te Groenendaallaan 230 t.e.m. 388 in Antwerpen Luchtbal
  Fase: Geselecteerd voor deelname aan wedstrijd - wedstrijdontwerp i.s.m. Omgeving
  Opdrachtgever: Woonhaven Antwerpen

  De vier 'lange blokken' werden tussen 1954 - 1956 gebouwd volgens een ontwerp van Hugo Van Kuyck. Deze was geïnspireerd door de modernistische visie (o.a. Le Corbusier’s Ville Radieuse) en zet in zijn ontwerp dan ook in op lucht, groen en ruimte. De blokken zijn georiënteerd in functie van optimale bezonning (oost-west) en verheffen zich van het maaiveld door middel van pilotis. Voor die periode was de indeling zeer comfortabel: appartementen met een hal, een ruime woonkamer, een keuken, een badkamer en twee slaapkamers. Door de harde grenzen (A12, E19, spoorweg, Albertkanaal en Noorderlaan) is de Luchtbal een woonwijk die momenteel zwaar te kampen heeft met geluidsoverlast en luchtvervuiling. De renovatiegolf in het zuidelijk deel van woonwijk Luchtbal is al gevorderd door het vernieuwen van de buitengevels van de ‘langblokken’.

  De opdracht voor Woonhaven Antwerpen betreft de interne renovatie van de vier blokken, van in totaal 689 appartementen, naar hedendaagse normen van woonkwaliteit, brandveiligheid, mobiliteit, duurzaamheid, sociale controle, herkenbaarheid etc. RE-ST werd i.s.m. Omgeving geselecteerd als één van de vijf teams die een wedstrijdontwerp opmaken.

148FRAN_RE-ST neemt deel aan de wedstrijd voor het ontwerp van de site Franscisco Ferrerlaan
 • Project: Site Franscisco Ferrerlaan 135-273,  Renovatie van 70 appartementen, haalbaarheidsonderzoek van bijkomende sociale wooneenheden (optoppen) en desgevallend ontwerpen
  Fase: Aanstelling van een ontwerpteam - Wedstrijdontwerp RE-ST - Omgeving (i.s.m. Util / SB Heedfeld)
  Opdrachtgever: WoninGent

  Het huidige gebouw aan de Franscisco Ferrerlaan getuigt nog van een positief naoorlogs vooruitgangsdenken waarbij groene, open ruimte, licht en een goede oriëntatie gezien wordt als een essentiële bouwsteen voor het collectief en toch stedelijk wonen. Niet alle principes werden optimaal toegepast in dit woonblok. Dit laat-modernistisch gedachtengoed brengt ook een aantal problemen met zich mee die we willen herdenken in ons architecturaal concept binnen de ambities van de opdrachtgever. De vraag bestaat enerzijds uit het renoveren van de 70 appartementen, met blijvende bewoning, en anderzijds van het onderzoeken of er uitbreiding mogelijk is. Naast een aantal technische uitdagingen, dienen de appartementen omgevormd volgens de hedendaagse normen van wooncomfort, toegankelijkheid, duurzaamheid etc.

RE-ST spreekt op het Stadsdebat: Erfgoed in beweging.
 • Dit debat zal doorgaan op dinsdag 5 december van 13.00 tot 17.00 uur.

  Antwerpen denkt na over de stad van morgen, met aandacht voor het verleden. De stad wil haar patrimonium beschermen en een rol geven in het leven van vandaag. Het vormt immers mee de identiteit van Antwerpen en werkt als oriëntatiepunten in de wijken. Hoe gaan we in de toekomst om met dit patrimonium? In hoeverre moeten we vasthouden aan bestaand patrimonium in een stad waar alles zo snel verandert en ruimtelijk verschuift? Moeten we erfgoed behouden waar de context ervan volledig verdwenen is? En indien we het behouden, welke invulling moet het dan krijgen? Hoe gaan we om met het straatbeeld en de onderbreking van een harmonieus patroon?

111WILS start van werf: BOUW VAN 33 WONINGEN, 2 COMMERCIELE RUIMTES EN EEN ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE
 • Opdracht: De bouw van 33 woningen en 2 commerciële ruimtes rond een binnentuin, inclusief ondergrondse parkeergarage
  Opdrachtgever: Van Roey Vastgoed
  Locatie: Wilsele Putkapel
  i.s.m.: SB Heedfeld (Ir. Technieken), Chalybs (Ir. Stabiliteit), Avant Garden (landschaps- architect)

   

  Status: In uitvoering

   

  In 2013 werd door de Stad Leuven een wedstrijd opgestart voor het bouwen van een nieuw kloppend hart voor Wilsele-Putkapel. De realisatie van een sportcomplex (zwembad+sporthal) krijgt een nieuwe rol en positie in het dorpscentrum.
  Het masterplan geeft verder plaats voor een woongebouw  ankerend aan het toekomstige groene plein. Het bouwen van dit nieuw woongebouw kadert dus in dorpskernversterkend project waarbij de Stad Leuven de regie zal nemen omtrent het herontwerp en aanleg van de publieke ruimte.
  Het ontwerp streeft naar een hedendaags woonproject met een gepaste dichtheid in het dorp. Als woonvolume neemt het plaats tussen zijn aanwezige en nieuwe toekomstige buren. Het ontwerp zoekt de woonkwaliteit zowel op het eigen terrein als in relatie tot de omliggende publieke ruimte.
  Het nieuwe volume balanceert morfologisch tussen de historische aaneengesloten bebouwing in het dorp en de nieuwe grootschaligere volumes zoals sportcomplex en woonzorgcentrum. Het de nieert tevens de toekomstige omliggende publieke ruimte en heeft hierdoor een alzijdige uitstraling en ambitie.
  Het project voorziet in 33 nieuwe woonentiteiten met een mix van 1, 2 en 3 slaapkamer appartementen. Alle appartementen zijn van het doorzontype, waardoor de leefruimten langs 2 zijden licht en zicht hebben. Alle appartementen beschikken bovendien over een half inpandig terras, op het gelijkvloers uitgebreid met een kleine private tuin. Via 6 kernen wordt de verticale ontsluiting voorzien. Deze trapkernen zijn op het gelijkvloers doorlopend waardoor alle appartementen in rechtstreekse verbinding staan met zowel de binnentuin als het dorpsplein.
  De binnentuin vormt het kapitaal van het woonproject. Het tuinontwerp werd met heel veel aandacht uitgewerkt en bepaalt de ambitie van deze collectieve buitenruimte. Het is een buitenruimte met een hoge verblijfskwaliteit die sociale contacten tussen bewoners kan stimuleren. De 4 woonvolumes vormen een decor voor de binnentuin. De openingen tussen de gebouwen en de speci eke dakvorm zijn ontwerpen in functie van een optimale bezonning van de binnentuin. Het is een buitenruimte met een introvert karakter maar met speci eke en voldoende visuele relaties met het omliggende dorp.

RE-ST heeft het vlugschrift 'Pleidooi voor het niet-bouwen' gepubliceerd
 • Naar aanleiding van het onderzoeksrapport 'De winst van het niet-bouwen' heeft RE-ST een vlugschrift gepubliceerd.
  Dit vlugschrift vormt een beknopte weergave van het onderzoeksproject 'De winst van het niet-bouwen'. 

   

  Het onderzoeksteam bestaat uit RE-ST in samenwerking met TOPOTRONIC (NL), FAKTON (NL) en onderzoeksgroep ArcK (UHasselt).
  De druk van het vlugschrift kwam tot stand met steun van de Universiteit Hasselt.

   

  De digitale versie kan via onderstaande link gedownload worden.

135TURN_RE-ST ontwerpt de herwaardering van vier stadspoorten tot Antwerpen.

 • Opdracht : Herwaardering van vier Stadspoorten aan de Turnhoutsepoort.
  Opdrachtgever: AG Vespa
  Locatie: Antwerpen

116AVNB_RE-ST publiceert een opiniestuk in de standaard over het niet-bouwen
 • RE-ST heeft naar aanleiding van het 'pleidooi voor het niet-bouwen' op 09.06.2016 een opiniestuk gelanceerd in de krant de Standaard.
  Via onderstaande link kan u het artikel lezen of het pleidooi voor niet niet-bouwen downloaden.

123KALK_RE-ST I.S.M. Z33 IS CURATOR VAN ‚SLAAPSCHAP PARKSTAD’
 •  

  Opdracht : curatorschap voor het ontsluiten van unieke slaapplaatsen binnen bestaande infrastructuur

  Opdrachtgever : IBA Parkstad 
  Locatie : Parkstad Limburg (NL)

   

128RUSL_Participatiemoment over de toekomst van woonwijk Klein Rusland te zelzate
 • Opdracht: Opmaak van het strategisch ontwerpend onderzoek voor het complex project 'Klein Rusland' door architect Huib Hoste
  Opdrachtgever: Provincie Oost-Vlaanderen, Projectbureau Gentse Kanaalzone
  Locatie: wijk Klein Rusland, Zelzate

RE-ST vertegenwoordigd op expo over ‚verloren ontwerpen’
 • RE-ST vertegenwoordigd op expo over ‚verloren ontwerpen’
  Georganiseerd door Architectenhuiskamer, locatie Z33, 18 mei 2017

149RING_RE-ST MEDE GESELECTEERD VOOR STUDIE OVERKAPPING VAN DE RING.
 • RE-ST maakt deel uit van het Team OMGEVING - COBE - DE URBANISTEN dat geselcteerd werd binnen de internationale wedstrijd voor de overkapping van de Antwerpse Ring als één van de zes ontwerpteams.
  De wedstrijdjury, samengesteld uit de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het team van de intendant, experts en vertegenwoordigers van de burgerbewegingen, heeft op basis van de uitgewerkte overkappingsvisie voor de volledige Ring de westelijke zone, dit is zone West met Linkeroever en Zwijndrecht, aan ons team toegewezen.
  Het team OMGEVING - COBE - DE URBANISTEN wordt ondersteund door Yellow Window, COPENHAGENIZE, NEY, SBE, D+A, MINT, ABO-CONSULT en architectenpool RE-ST - Friday Office - OYO.

153_RE-ST is geselecteerd voor de wedstrijd sociale huisvesting in Willebroek 160 wooneenheden over 2 percelen

Opdracht: Ontwerp van ongeveer 160 nieuwe sociale koop- en huurwoningen.
Opdrachtgever: Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek cvba so
Locatie: wijk Willebroek-stad